Една година или овако е молуще зрелище, од Рудолфа Маин

Сигнатура ЕР.23.
Година 1842.