Зерцало христијанства Дионисија Новаковића

Сигнатура ГР.30.
Година после 1749. до 1767. године